]]>

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej mcop.wrotamazowsza.pl zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mcop.wrotamazowsza.pl.

Data publikacji strony internetowej: 15 grudnia 2023 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 31 stycznia 2024 r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.wrotamazowsza.pl jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Udogodnienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-15

Ostatni przegląd i aktualizacja deklaracji: 2024-04-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Wydział ds. Rozwoju Systemów Informatycznych w Placówkach Medycznych, adres e-mail: cyfryzacja@mazovia.pl, telefon: 22 432 45 00.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji w formie alternatywnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie adresu strony internetowej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie oraz kiedy wskazuje realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi

Na podstawie art. 18 ust. 7 i 8 Ustawy w przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej, stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargę wyślij do Marszałka Województwa Mazowieckiego:

Dostępność architektoniczna

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zlokalizowany jest w budynku 2 kondygnacyjnym przy ul. Kijowskiej 10/12A, 03-743 Warszawa.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Kijowska, Dworzec Wschodni Kijowska.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy. Po wejściu do przedsionka znajdują się schody, które prowadzą do holu głównego. Na parterze znajduje się ochrona budynku, które może udostępnić schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku nie ma wind. W budynku jest klatka schodowa. Krawędzie skrajnych schodów są oznaczone kontrastowo. Na piętrach są zmiany poziomów oraz uskoki. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Na parterze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy wejściu do budynku znajdują się ogólnodostępne, płatne miejsca postojowe. Jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Inne informacje

  • Nad drzwiami wejściowymi do każdej siedziby urzędu jest znacznik TOTUPOINT.
  • Do wszystkich siedzib urzędu i znajdujących się w nich pomieszczeń możesz wejść w asyście psa przewodnika lub psa asystującego.
  • Możesz skorzystać z tłumacza on-line Polskiego Języka Migowego. Kliknij w ikonę „Połącz z tłumaczem”, żeby rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego możesz skorzystać także podczas wizyty w urzędzie.

Koordynatorzy dostępności w Urzędzie